Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Zorg voor Mekander, statutair gevestigd te Bakel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53889894, hierna aan te duiden als Mekander.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor Mekander is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Of het nu gaat om het vastleggen, om het verstrekken van uw gegevens, of het uitvoeren van een overeenkomst.

Van wie verwerken wij gegevens

Van de volgende personen worden persoonsgegevens verzameld.
a. Zelfstandige zorgverleners
b. (Vertegenwoordigers of werknemers van) zorginstellingen zorgvragers
c. (Vertegenwoordigers van) individuele zorgvragers, natuurlijke personen

Verwerkingsdoelen, rechtsgronden van gegevens die wij verwerken van zelfstandig zorgverleners:

De algemene doelen voor gegevensverwerking zijn: (het tot stand brengen en uitvoeren van) de overeenkomst van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager natuurlijk persoon alsook sluiten (raam)overeenkomst en individuele overeenkomsten van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager rechtspersoon. De eveneens geldende nevendoelen zijn hieronder uiteengezet.

Verwerkingsdoelen
Persoonsgegevens die Mekander van zelfstandige zorgverleners ontvangt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren en daarvoor de administratie te voeren;
 4. om uw geschiktheid voor een bepaalde opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 5. om u te bemiddelen naar een opdracht bij een zorgvrager (natuurlijk persoon en/of zorginstelling);
 6. om in uw opdracht en voor uw rekening uw administratie voor u te verrichten;
 7. om in uw opdracht en voor uw rekening andere specifieke diensten voor u te verrichten;
 8. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 9. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.

Persoonsgegevens die Mekander van zelfstandige zorgverleners ontvangt, gebruikt Mekander voor de volgende doeleinden:

 1. om u door Mekander te laten informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 2. om u door Mekander te laten informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Rechtsgrond
Met het aangaan van de bemiddeling- en beheersovereenkomst, aanvaarding van de algemene voorwaarden of door aanvaarding van dit privacy statement heeft u als zelfstandig zorgverlener ons, voor zover nodig, toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover toestemming niet benodigd is betreft de grondslag de uitvoering van de bemiddelings- en beheersovereenkomst, en, na bemiddeling, de uitvoerings- of zorgovereenkomst.

Omschrijving persoonsgegevens die wij verwerken van zelfstandige zorgverleners
Mekander verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens naam en/of handelsnaam, adres, plaats van vestiging en/of woonplaats indien dit niet hetzelfde is), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, land van vestiging, nationaliteit (indien vreemdeling in de zin van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen), geboortedatum (in geval van Persoonsgebonden Budget (hierna te noemen PGB) via de Sociale Verzekeringsbank (hierna te noemen SVB), geslacht, werkervaring, competenties, evaluatie- en beoordelingsgegevens (niet verplicht, door Mekander te verstrekken), kwalificaties, opleiding- en scholingsgegevens, bankrekeningnummer en tenaamstelling, , numerieke Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code), polis- of klantnummer aansprakelijkheidsverzekeraar, zorgproduct/zorgvorm die de zelfstandig zorgverlener kan verlenen, en tarieven (alleen in geval van zorgverleningsovereenkomst).
Tevens kunnen, indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening, de volgende documenten worden verwerkt welke ook persoonsgegevens (kunnen) bevatten, (kopie) polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en betaalbewijs, (kopie) Uittreksel Kamer van Koophandel, (kopie) BIG registratiebewijs (indien van toepassing), briefpapier zelfstandige zorgverlener, curriculum vitae (CV),  

referenties, (kopie) diploma’s, certificaten, getuigschriften, bewijs lidmaatschap Klachtencommissie; bewijs lidmaatschap Kwaliteitskeurmerk, (kopie) Verklaring omtrent Gedrag, (kopie) vaccinatiepaspoort; AGB-document (indien van toepassing), zelfbeoordeling competenties (onverplicht), zelfverklaringen vervangingsplan (alleen indien van toepassing) en zelfverklaring risicovolle handelingen (verplicht), en indien en voor zover zorgverlener een vreemdeling is in de zin van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen tevens (kopie)werk- en verblijfsvergunning, en een kopie van het identiteitsbewijs.
Van zelfstandig zorgverleners wordt, ten behoeve van de dienstverlening “facturatie” tevens het btw-nummer verwerkt (welke het BSN bevat) en/of het BSN-nummer indien zelfstandig zorgverlener niet beschikt over een btw-nummer en facturatie en betaling doormiddel van PGB via SVB verloopt. Dit is nodig om de facturatie te kunnen verzorgen voor zorgverlener en deze dient door opdrachtgever van zelfstandige zorgverlener vastgelegd te worden om te voldoen aan wet- en regelgeving.
Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Categorieën van ontvangers van (bijzondere) persoonsgegevens
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de financiële administratie, (sub)verwerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en het voldoen aan vereisten van de SVB. Voor zover deze personen gezondheidsgegevens ten behoeve van de zorgverlening verwerken, geldt voor hen een afgeleid, wettelijk, beroepsgeheim en/of contractuele geheimhoudingsplicht.
Mekander kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld keurmerkinstellingen en opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder (sub)verwerkers) ten behoeve van uitvoering van de beheer- en bemiddelingsovereenkomst.
Daarnaast kan Mekander uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Verwerkingsdoelen en rechtsgronden: Gegevens die wij verwerken van (vertegenwoordigers van) zorgvragers natuurlijke personen

De algemene doelen voor gegevensverwerking zijn: (het tot stand brengen en uitvoeren van) de overeenkomst van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager natuurlijk persoon alsook sluiten (raam)overeenkomst en individuele overeenkomsten van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager rechtspersoon. De eveneens geldende nevendoelen zijn hieronder uiteengezet.

Verwerkingsdoelen
Persoonsgegevens die Meknader van (vertegenwoordigers van) zorgvragers natuurlijke personen ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; 
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren en daarvoor de administratie te voeren;
 4. om voor u te kunnen bemiddelen en een goede match te maken met een bij uw zorgvraag passende zelfstandig zorgverlener;
 5. om de zorgvraag vast te kunnen stellen; 
 6. om de opdrachtovereenkomst tussen u en de zorgverlener tot stand te brengen, rechtstreeks of via uw zorginstelling;
 7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; 
 8. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;

Persoonsgegevens die Mekander van zelfstandige zorgverleners ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u door Mekander te laten informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 2. om u door Mekander te laten informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Rechtsgrond
Met het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst (door aanvaarding van de algemene voorwaarden) en de zorgverleningsovereenkomst, en/of door aanvaarding van dit privacy statement heeft u ons, voor zover nodig, toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover toestemming niet benodigd is betreft de grondslag de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst.

Omschrijving persoonsgegevens die wij verwerken van de zorgvrager natuurlijk persoon
Mekander verwerkt onder meer de volgende gegevens van u als zorgvrager natuurlijk persoon: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, en van uw eventuele vertegenwoordigers NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, geboortedatum, geslacht.
Tevens verwerken wij bijzondere gegevens. Dit betreffen onder andere uw BSN en uw nationaliteit. Deze gegevens zijn nodig teneinde de (model)overeenkomst te sluiten, uitvoering te kunnen geven aan de door of namens u verstrekte opdracht tot levering van de zorg, en het door de zorgverlener betaald te krijgen van die zorgwerkzaamheden conform de vereisten van de SVB.
In het kader van uw zorgvraag worden gegevens aan ons verstrekt door u of via uw zorginstelling zodat we zorg kunnen dragen voor een goede match tussen de zelfstandig zorgverlener en u als zorgvrager. Deze gegevens betreffen de kwalificatie-eisen die gesteld worden aan uw zorgverlener, daarbij kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, woonsituatie of achtergrond (antwoorden op gesloten vragen als: kunt u traplopen, gebruikt u een rolstoel, rookt u, e.d.) teneinde de zorgvraag in kaart te kunnen brengen. Indien nodig voor de uitvoering van de bemiddelings- en/of zorgverleningsovereenkomst verwerken wij of u over een zogeheten “zorgindicatie” beschikt en voor hoelang, daarbij kunnen wij ook het zorgindicatiedocument zelf verwerken.
Voor zover wij of de zorgverlener gezondheidsgegevens van u ten behoeve van de zorgverlening verwerken, geldt voor hen een afgeleid, wettelijk, beroepsgeheim en/of contractuele geheimhoudingsplicht.
Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Vertegenwoordiger budgethouder natuurlijk persoon en vertegenwoordiger financiën natuurlijk persoon
Van de vertegenwoordiger budgethouder natuurlijk persoon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, zoals geëist door de SVB in geval van PGB: Aanhef, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN, type vertegenwoordiging. Van de vertegenwoordiger financiën natuurlijk persoon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, zoals geëist door de SVB in geval van PGB:
aanhef, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN, type vertegenwoordiging. Voornoemde gegevensverwerkingen vinden plaats op basis van toestemming, indien nodig, en in overige gevallen vanwege de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst.

Categorieën van ontvangers van (bijzondere) persoonsgegevens
Mekander kan uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiele) zorgverleners, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder (sub)verwerkers).
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de financiële administratie, verwerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en het voldoen aan vereisten van de SVB. Het SVB-cliëntnummer of de zorgverzekeraar van de zorgvrager wordt ook verwerkt.
Daarnaast kan Mekander uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Eigen verantwoordelijkheid van zorgverlener
Dit privacy statement betreft niet het vastleggen van persoonsgegevens van een betrokkene in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Indien de opdrachtovereenkomst tussen zorgverlener en zorgvrager een behandelingsovereenkomst is in de zin van de WGBO, dan is de zorgverlener hiervoor verantwoordelijk. Ook deze gegevens dienen te worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Mekander is hierin geen partij.

Verwerkingsdoelen en rechtsgronden: Gegevens die wij verwerken van vertegenwoordigers of werknemers van zorgvrager (niet natuurlijke persoon), zorginstellingen, en/of andere (potentiële) zakelijke relaties

De algemene doelen voor gegevensverwerking zijn: (het tot stand brengen en uitvoeren van) de overeenkomst van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager natuurlijk persoon alsook sluiten (raam)overeenkomst en individuele overeenkomsten van opdracht tussen zorgverlener en zorgvrager rechtspersoon. De eveneens geldende nevendoelen zijn hieronder uiteengezet.

Verwerkingsdoelen
Persoonsgegevens die Mekander van vertegenwoordigers of werknemers van zorgvrager zorginstellingen en ander zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, waaronder zorginstellingen en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren en daarvoor de administratie te voeren;
 4. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 5. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;

Persoonsgegevens die Mekander van zelfstandige zorgverleners ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u door Mekander te laten informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 2. om u door Mekander te laten informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Met het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst (door aanvaarding van de algemene voorwaarden) en de zorgverleningsovereenkomst, en/of door aanvaarding van dit privacy statement heeft u ons, voor zover nodig, toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover toestemming niet benodigd is betreft de grondslag de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst.

Omschrijving persoonsgegevens die wij verwerken van vertegenwoordigers of werknemers van zorgvrager (niet natuurlijke persoon), zorginstellingen, en/of andere (potentiële) zakelijke relaties
Mekander verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (bedrijfsnaam, adres, vestigings-/woonplaats), naam contactpersoon, geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.
Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Categorieën van ontvangers van (bijzondere) persoonsgegevens
Mekander kan de persoonsgegevens doorgeven aan zelfstandig zorgverleners en anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Mekander kan uw gegevens bovendien doorgeven aan leveranciers, bijvoorbeeld auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder (sub)verwerkers).
Daarnaast kan Mekander uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is. Daarbij geven wij ook aan wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de Zorgboog niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De Zorgboog maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

De Zorgboog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het nastreven van de hierboven omschreven doeleinden, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Zorgboog past beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatie, het personeel, processen, techniek en fysieke beveiliging en zijn vastgelegd in het
beveiligingsbeleid van de Zorgboog. Zo hebben wij bijvoorbeeld diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijn de vertrouwelijk. Personen die namens de Zorgboog toegang hebben tot uw gegevens hebben een
geheimhoudingsplicht.
De Zorgboog verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar leveranciers (verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de Zorgboog. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Uw rechten

Inzagerecht
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die de Zorgboog van u heeft en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Geef hierin duidelijk aan welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Geef in uw schriftelijk verzoek aan welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Geef in uw schriftelijk verzoek aan welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u, vanwege uw specifieke situatie, schriftelijk bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Mekander verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien
alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming schriftelijk in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven dus rechtmatig.

Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u een beroep wilt doen op een van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Mekander. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen.
We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg complex is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Mekander de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten. Het
uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos, behoudens misbruik. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen of verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op, dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We beoordelen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites. Mochten we aan een bepaald verzoek geen
gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar. Functionaris gegevensbescherming

Mekander heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Mekander over de privacywetgeving. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of een beroep wilt doen op een van uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de FG van Mekander. Ook als u een klacht heeft over de wijze waarop de Mekander omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de FG.

Contact

U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: FG@ZORGBOOG.NL
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek of klacht kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens en is te bereiken op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie vindt u altijd hier.
De datum van de laatste wijziging is: 19 sept 2018
Mekander gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.